amortising

Để định nghĩa của amortising, vui lòng truy cập ở đây.