amnoor

Để định nghĩa của amnoor, vui lòng truy cập ở đây.