ammoxy

Để định nghĩa của ammoxy, vui lòng truy cập ở đây.