ambiances

Để định nghĩa của ambiances, vui lòng truy cập ở đây.