amazonite

Cách phát âm:  UK [æmə'zəʊnaɪt]
  • n."Mỏ" Amazonite
  • WebMàu xanh lá cây fenspat; Amazon đá; Micro-plagiocla
n.
1.
một màu xanh lá cây hoặc xanh màu xanh lá cây đá quý đó là một loạt các microclin.