almone

Để định nghĩa của almone, vui lòng truy cập ở đây.