allotypies

Để định nghĩa của allotypies, vui lòng truy cập ở đây.