allotw

Để định nghĩa của allotw, vui lòng truy cập ở đây.