alloss

Để định nghĩa của alloss, vui lòng truy cập ở đây.