aliterates

  • WebĐã không quan tâm đến đọc
n.
1.
ai đó những người, mặc dù thường có thể đọc, là hoàn toàn không quan tâm trong đọc hoặc văn học