albicores

Để định nghĩa của albicores, vui lòng truy cập ở đây.