akorss

Để định nghĩa của akorss, vui lòng truy cập ở đây.