airstrike

Để định nghĩa của airstrike, vui lòng truy cập ở đây.