aimrsz

Để định nghĩa của aimrsz, vui lòng truy cập ở đây.