ahiklp

Để định nghĩa của ahiklp, vui lòng truy cập ở đây.