agort

Để định nghĩa của agort, vui lòng truy cập ở đây.