aglors

Để định nghĩa của aglors, vui lòng truy cập ở đây.