aginnw

Để định nghĩa của aginnw, vui lòng truy cập ở đây.