aginnp

Để định nghĩa của aginnp, vui lòng truy cập ở đây.