aghtu

Để định nghĩa của aghtu, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: aghtu
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có aghtu, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với aghtu, Từ tiếng Anh có chứa aghtu hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với aghtu
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của aghtua  ag  agh  g  gh  ghtu  h  t  tu

  • Dựa trên aghtu, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  ag  gh  ht  tu
  • Tìm thấy từ bắt đầu với aghtu bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của aghtu là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của aghtu bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của aghtu bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của aghtu. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như aghtu. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho aghtu cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của aghtu. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của aghtu: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa aghtu. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh aghtu trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của aghtu, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì aghtu thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng aghtu, từ tiếng Anh có chứa aghtu, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng aghtu.