agenizing

Để định nghĩa của agenizing, vui lòng truy cập ở đây.