afloos

Để định nghĩa của afloos, vui lòng truy cập ở đây.