afilo

Để định nghĩa của afilo, vui lòng truy cập ở đây.