afhors

Để định nghĩa của afhors, vui lòng truy cập ở đây.