afginz

Để định nghĩa của afginz, vui lòng truy cập ở đây.