afgins

Để định nghĩa của afgins, vui lòng truy cập ở đây.