aerosolizations

Để định nghĩa của aerosolizations, vui lòng truy cập ở đây.