aenprw

Để định nghĩa của aenprw, vui lòng truy cập ở đây.