aenprs

Để định nghĩa của aenprs, vui lòng truy cập ở đây.