aemrsu

Để định nghĩa của aemrsu, vui lòng truy cập ở đây.