aemosv

Để định nghĩa của aemosv, vui lòng truy cập ở đây.