aelnos

Để định nghĩa của aelnos, vui lòng truy cập ở đây.