aehmos

Để định nghĩa của aehmos, vui lòng truy cập ở đây.