aegmmr

Để định nghĩa của aegmmr, vui lòng truy cập ở đây.