aeglnt

Để định nghĩa của aeglnt, vui lòng truy cập ở đây.