aefirs

Để định nghĩa của aefirs, vui lòng truy cập ở đây.