adisst

Để định nghĩa của adisst, vui lòng truy cập ở đây.