adimsy

Để định nghĩa của adimsy, vui lòng truy cập ở đây.