adimoy

Để định nghĩa của adimoy, vui lòng truy cập ở đây.