adiltu

Để định nghĩa của adiltu, vui lòng truy cập ở đây.