adiinv

Để định nghĩa của adiinv, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: adiinv
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có adiinv, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với adiinv, Từ tiếng Anh có chứa adiinv hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với adiinv
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của adiinva  ad  in  v

  • Dựa trên adiinv, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  ad  di  ii  in  nv
  • Tìm thấy từ bắt đầu với adiinv bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của adiinv là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của adiinv bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của adiinv bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của adiinv. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như adiinv. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho adiinv cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của adiinv. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của adiinv: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa adiinv. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh adiinv trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của adiinv, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì adiinv thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng adiinv, từ tiếng Anh có chứa adiinv, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng adiinv.