adiimr

Để định nghĩa của adiimr, vui lòng truy cập ở đây.