adhiss

Để định nghĩa của adhiss, vui lòng truy cập ở đây.