adherends

Để định nghĩa của adherends, vui lòng truy cập ở đây.