adgint

Để định nghĩa của adgint, vui lòng truy cập ở đây.