aderrw

Để định nghĩa của aderrw, vui lòng truy cập ở đây.