adeptt

Để định nghĩa của adeptt, vui lòng truy cập ở đây.