adepry

Để định nghĩa của adepry, vui lòng truy cập ở đây.