adeprr

Để định nghĩa của adeprr, vui lòng truy cập ở đây.