adeoz

Để định nghĩa của adeoz, vui lòng truy cập ở đây.